CA ES
CA ES

AVÍS LEGAL
POLÍTICA DE DADES I GESTIÓ DE COOKIES


Mobles Joan i Mari S.L www.moblesjoanimari.com està administrada per: Mobles Joan i Mari S.L Carrer Papa Joan XIII, 5-7 – 08788 Vilanova del Camí.
E-mail: joanimaricentral@hotmail.com – Tel. (+34) 93-805 50 72

De conformitat amb el que prescriu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que la informació del lloc web Moblesjoanimari.com és propietat de Mobles Joan i Mari S.L .

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús del portal web d’Internet www.moblesjoanimari.com que Mobles Joan i Mari S.L, d’ara endavant Mobles Joan i Mari, posa a la vostra disposició com a usuari.

La utilització d’aquesta web està subjecta a les condicions d’ús següents. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els enllaços que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

Moblesjoanimari.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals així com qualsevol altra condició o instruccions aplicables a aquest lloc web. A més, Moblesjoanimari.com es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar aquest lloc web en qualsevol moment.

1 . – CONDICIONS D’ÚS
1.1 Aquest portal web conté materials preparats per Moblesjoanimari.com amb caràcter merament informatiu.
1.2 Inclou enllaços o enllaços que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. Moblesjoanimari.com no respondrà ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs, ni d’aquestes pàgines web, ni implica recomanació o aprovació sobre els continguts.

2 . – LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
2.1 L’usuari utilitza aquesta web sota responsabilitat. Moblesjoanimari.com, ni les persones de la seva organització, es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts que són merament informatius. Moblesjoanimari.com tampoc no es fa responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la utilització d’aquest lloc web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que es facilita.

3 . – DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
3.1 Queden reservats a favor de Moblesjoanimari.com tots els drets sobre la totalitat de la seva estructura i disseny, la selecció i la forma de presentació dels materials inclosos.
3.2 Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma dexplotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts daquest lloc web.
3.3 Queda prohibit descompilar, desacoblar o fer enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4 . – PROTECCIÓ DE DADES
4.1 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals de lusuari per a la correcta prestació. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat de forma expressa a través del corresponent Link (Política de Privadesa), dels extrems continguts a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal.
De conformitat amb allò establert per l’article 5 de la LOPD, els usuaris als quals se sol·licitin o dels que s’obtinguin dades de caràcter personal a través del lloc web de Moblesjoanimari.com seran informats de manera expressa, precisa i inequívoca del següent :

De lexistència dun fitxer de dades, de la finalitat de la recollida i dels destinataris de la informació.
Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que li siguin plantejades.
De les conseqüències de l’obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.
De la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i l’adreça davant la qual poden exercir així com el procediment que han de seguir els usuaris, ja sigui electrònica, postal, telefònica o qualsevol altre.
De la identitat i adreça del responsable de l’arxiu.

4.2 Consentiment de linteressat.
L’usuari facilita voluntàriament les dades personals a través d’Internet i, per tant, s’entendrà que consenteix el tractament en els termes en què hagi estat informat convenientment.
El titular podrà revocar el consentiment per al tractament de les dades fent ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

4.3 Usos i finalitats
Les dades personals que es recullen a través del lloc web són només adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals es pretenen obtenir.
Aquestes dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals se sol·liciten.

4.4 Cancel·lació de dades
Segons preveu la LOPD les dades seran cancel·lades a pròpia iniciativa de Moblesjoanimari.com quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual hagin estat recollits.
Igualment seran cancel·lades quan així ho sol·licite l’interessat.
La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de dades, i es conserva únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció. Un cop complert el termini de prescripció s’ha de procedir a suprimir-lo.

4.5 Accés de dades per compte de tercers
Si hi ha terceres persones i/o entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, se subscriurà el corresponent contracte d’accés previst a l’article 12 de la LOPD.
Aquest contracte establirà que l’esmentada entitat, encarregada del tractament, únicament tractarà les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents de les que figuri en aquest contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per conservació a altres persones, que una vegada complerta la prestació contractual, han de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

4.6 Comunicació de dades
No es preveu cap cessió o comunicació de dades.

4.7 Mesures de seguretat
Moblesjoanimari.com informa que té implementades en els seus sistemes d’informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que són les necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.

5 . – Drets dels usuaris
Pel que fa a les dades recollides en la forma prevista als apartats anteriors, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal . Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud degudament signada, adreçada a Mobles Joan XIII, 5-7 – 08788 Vilanova del Camí. Barcelona, ​​al número de telèfon (+34) 93-805 50 72 o al correu electrònic joanimaricentral@hotmail.com . La sol·licitud ha de contenir el nom i els cognoms de l’usuari, el domicili a efectes de notificacions, la fotocòpia del document nacional d’identitat o el passaport, el contingut concret de la petició o el dret que s’exercita i la documentació, si s’escau.

6 . – Cookies
Moblesjoanimari.com no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Tot i així, es reserva el dret de modificar el vostre criteri respecte a l’ús de cookies.

__Secure-3PSIDCCAJi4QfH7qMRbvOoPZt1H65Ah2lyhmSd0RcCU0OXk-cQJn8T64JU04bgHtrPUkPm0kMqmLfpS5rw.google.com/2023-08-01T11:15:08.330Z91NoneHigh
__Secure-1PSIDCCAJi4QfESy9IrbrREZqN9u5DKftJAvqyzM42njO8lZPt23sk5cx-FFAhglomYqpd7aK7y7UjZSEUs.google.com/2023-08-01T11:15:08.330Z92High
SIDCCAJi4QfHGDajQJeyq5sj1lGvncsyo2DTytkrschN1kfl1AyrKLuXWZYoPgoC36XtUakCVw0Cn8qt8.google.com/2023-08-01T11:15:08.330Z81High
__Secure-1PAPISIDBPuDp_9o_tonx70f/AgBQjdz1jkmcW0dyt.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z51High
APISID8skH7auom9CV6Jnc/AOJB0YDjLtmPck5BQ.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z40High
__Secure-3PSIDMQiZwl5tpVcTVdkJuIvh1gJu_0T_Ygjro-gq9ZLR35XLLSblpFAtn0v6UvvMjoz3KyxDKQ..google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z85NoneHigh
__Secure-1PSIDMQiZwl5tpVcTVdkJuIvh1gJu_0T_Ygjro-gq9ZLR35XLLSblQNoUl6U4AvGy4s3hog8D2g..google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z85High
SIDMQiZwl5tpVcTVdkJuIvh1gJu_0T_Ygjro-gq9ZLR35XLLSblM9xFRjZCJS-Hd7vdgKW6wg..google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z74High
SAPISIDBPuDp_9o_tonx70f/AgBQjdz1jkmcW0dyt.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z41High
HSIDAzkHOg7ciAJBhZxu_.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z21High
SSIDAKncb2Thc8IELgxTm.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z21High
__Secure-3PAPISIDBPuDp_9o_tonx70f/AgBQjdz1jkmcW0dyt.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z51NoneHigh
__stripe_mide8bfe7c3-e7dc-4506-8a84-7520e1d5ec0ae21892.fontawesome.com/2023-05-25T07:08:45.000Z54StrictMedium
AECAakniGOrNWosPTqTQsUcGStq0sti0WyvKwWts5LUqPIRlnGcqGSVe3N_JQ.google.com/2023-01-14T08:30:29.972Z61LaxMedium
SEARCH_SAMESITECgQIgJYB.google.com/2023-01-23T11:49:05.553Z23StrictMedium
wp-settings-time-116593413092021.moblesjoanimari.com/2023-08-01T08:23:31.000Z28Medium
OTZ6578922_48_52_123900_48_436380www.google.com/2022-08-04T16:41:36.000Z33Medium
_fbpfb.1.1653506425479.1835536471.trustindex.io/2022-09-07T16:46:29.000Z33LaxMedium
_gaGA1.2.32904524.1653506425.trustindex.io/2024-06-08T16:46:28.000Z28Medium
yith_ywraq_session_75c726189bea2933059084de28e2108ae44b078b9fcffe85355f394006c90748%7C%7C1659392532%7C%7C1659388932%7C%7Cdacd619809082ecc5ef5633397a81fe52021.moblesjoanimari.com/2022-08-01T22:22:12.539Z153Medium
wordpress_sec_75c726189bea2933059084de28e2108aMobles-Joan-i-Mari%7C1659513789%7CtsHS5YWeOMSt1mxwcWqt5IAYO3JmKu4wmyrNeVD84py%7C92739837e6f24c850ae4462325e51befe348bf457b71750bb7401dd7e6d0bf532021.moblesjoanimari.com/wp-content/pluginsSesión190Medium
woocommerce_cart_hash56c7e3855e81bce66766b354a1d5855d2021.moblesjoanimari.com/Sesión53Medium
wp-settings-1libraryContent%3Dbrowse%26editor%3Dtinymce%26hidetb%3D12021.moblesjoanimari.com/2023-08-01T08:23:31.000Z68Medium
_gaGA1.2.2016698628.1653462496.fontawesome.com/2024-05-24T07:08:18.000Z30Medium
woocommerce_items_in_cart12021.moblesjoanimari.com/Sesión26Medium
wordpress_logged_in_75c726189bea2933059084de28e2108aMobles-Joan-i-Mari%7C1659513789%7CtsHS5YWeOMSt1mxwcWqt5IAYO3JmKu4wmyrNeVD84py%7C6cfec060dd63001d3437678b8756a33b81532c8044e530e6079a26b934ad586d2021.moblesjoanimari.com/Sesión196Medium
wp_woocommerce_session_75c726189bea2933059084de28e2108a1%7C%7C1659392534%7C%7C1659388934%7C%7Cf7d8db4f006dd0332c44b614ea2ece382021.moblesjoanimari.com/2022-08-01T22:22:12.929Z126Medium
NID511=TTkJ7xhbVQXJdXzWM__pjJAWjpqkoP_5cx0VG6cVaWOPw7Rvki5Qb5mKhHAUTsC5jALSUyFgME7pCVcnwsf-t2DnjpY-30C2KbL_8Tk1U7AO5PviBkJTMISJ3ntSmemnw5q6Gh3UXk0MVh6nvF_eSSnuBVuy4EiN9cuq3E41SIhFphRQNo2QIRxuzakf6rCop7QzkOeEzl67ExPf568YfCRIN-NzOfFlC-UvCh7yNwzsBj9G8mPfXkCmn0KvlFbTlzan0V5LHcKf2FvxxGeHA_l6rD4YtTiPMipJxfq7xChHI9km6xPhEFHJzOISDtVxzEyf–k44Rgx.google.com/2023-01-31T10:23:19.407Z339NoneMedium
1P_JAR2022-07-13-11.google.com/2022-08-12T11:01:49.404Z19NoneMedium
tk_aiwoo%3A0BSGJhZRtm998%2Fd%2B99Fb%2Fz6V2021.moblesjoanimari.com/Sesión41Medium
__Secure-ENID6.SE=CjRLNiXUjYOr4wZBrs2YjpRV7uJls15nM1vupOcfY8bZgV6v1XY9d8JhL7kxL56r8XjuShMCk_yf2F8VdpJrqOWrrwwvMYWdMoITs8DGjFaEF_ZbvPRTSGZKHCECvo-i7Ig3Otn-F6R2uE_bQT-fWCt8UFofAtb3C2wv-8shtx15vNP7q5WC0yqBeMzIbcjDgauP0fmzZPqTciHJyzwFOX5518qHrqIhjleG7eCKUxRmoLtUr8p4WzKiz2dBooY51VLR7lCM9uTKBr6BV0uI_G99kTeK5wabpwJHSvCcQ6V13h4rPoT7ZrOYDmq-hYZMP3XwPlqisRFc-0FAK-JVgz31BquZLSaH.google.com/2023-06-05T00:41:14.488Z370LaxMedium
wp_langca2021.moblesjoanimari.com/Sesión9Medium
wordpress_test_cookieWP%20Cookie%20check2021.moblesjoanimari.com/Sesión40Medium
PHPSESSID6fb18444bc08ad9df208918104b1d8b62021.moblesjoanimari.com/Sesión41Medium

De Google:

__Secure-3PSIDCCAJi4QfEo0OajxI6BF_wtrFtskWZ4MhIwG-5d8_MOhlRa-M5d5XnD3xrV-aRDH7vqabsJ2judndI.google.com/2023-08-01T11:18:36.506Z91NoneHigh
__Secure-1PSIDCCAJi4QfGgIaV1-dsmqjxsFqWZc3_dbAgQHVGa0aMcXBGiWI9DqBe6tR9fGsjkynsFXBzrLgWZ9CNg.google.com/2023-08-01T11:18:36.506Z92High
SIDCCAJi4QfFzo6a3_j-6AeLqlomKkT0vY5DMRPi03N-rQVu98p4qjk8jCzf8HWLnzFCIYw6qvo4SF6Hd.google.com/2023-08-01T11:18:36.505Z81High
__Secure-3PAPISIDBPuDp_9o_tonx70f/AgBQjdz1jkmcW0dyt.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z51NoneHigh
SSIDAKncb2Thc8IELgxTm.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z21High
__Secure-1PAPISIDBPuDp_9o_tonx70f/AgBQjdz1jkmcW0dyt.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z51High
HSIDAzkHOg7ciAJBhZxu_.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z21High
__Secure-3PSIDMQiZwl5tpVcTVdkJuIvh1gJu_0T_Ygjro-gq9ZLR35XLLSblpFAtn0v6UvvMjoz3KyxDKQ..google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z85NoneHigh
__Secure-1PSIDMQiZwl5tpVcTVdkJuIvh1gJu_0T_Ygjro-gq9ZLR35XLLSblQNoUl6U4AvGy4s3hog8D2g..google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z85High
SIDMQiZwl5tpVcTVdkJuIvh1gJu_0T_Ygjro-gq9ZLR35XLLSblM9xFRjZCJS-Hd7vdgKW6wg..google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z74High
SAPISIDBPuDp_9o_tonx70f/AgBQjdz1jkmcW0dyt.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z41High
APISID8skH7auom9CV6Jnc/AOJB0YDjLtmPck5BQ.google.com/2024-07-17T16:17:49.713Z40High
AECAakniGOrNWosPTqTQsUcGStq0sti0WyvKwWts5LUqPIRlnGcqGSVe3N_JQ.google.com/2023-01-14T08:30:29.972Z61LaxMedium
SEARCH_SAMESITECgQIgJYB.google.com/2023-01-23T11:49:05.553Z23StrictMedium
__Secure-ENID6.SE=CjRLNiXUjYOr4wZBrs2YjpRV7uJls15nM1vupOcfY8bZgV6v1XY9d8JhL7kxL56r8XjuShMCk_yf2F8VdpJrqOWrrwwvMYWdMoITs8DGjFaEF_ZbvPRTSGZKHCECvo-i7Ig3Otn-F6R2uE_bQT-fWCt8UFofAtb3C2wv-8shtx15vNP7q5WC0yqBeMzIbcjDgauP0fmzZPqTciHJyzwFOX5518qHrqIhjleG7eCKUxRmoLtUr8p4WzKiz2dBooY51VLR7lCM9uTKBr6BV0uI_G99kTeK5wabpwJHSvCcQ6V13h4rPoT7ZrOYDmq-hYZMP3XwPlqisRFc-0FAK-JVgz31BquZLSaH.google.com/2023-06-05T00:41:14.488Z370LaxMedium
1P_JAR2022-07-13-11.google.com/2022-08-12T11:01:49.404Z19NoneMedium
NID511=TTkJ7xhbVQXJdXzWM__pjJAWjpqkoP_5cx0VG6cVaWOPw7Rvki5Qb5mKhHAUTsC5jALSUyFgME7pCVcnwsf-t2DnjpY-30C2KbL_8Tk1U7AO5PviBkJTMISJ3ntSmemnw5q6Gh3UXk0MVh6nvF_eSSnuBVuy4EiN9cuq3E41SIhFphRQNo2QIRxuzakf6rCop7QzkOeEzl67ExPf568YfCRIN-NzOfFlC-UvCh7yNwzsBj9G8mPfXkCmn0KvlFbTlzan0V5LHcKf2FvxxGeHA_l6rD4YtTiPMipJxfq7xChHI9km6xPhEFHJzOISDtVxzEyf–k44Rgx.google.com/2023-01-31T10:23:19.407Z339NoneMedium
OTZ6578922_48_52_123900_48_436380www.google.com/2022-08-04T16:41:36.000Z33Medium

6.1. Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjans equivalents
L’usuari, en facilitar les vostres dades personals, consent expressament a la remissió de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del vostre interès, relacionades amb l’activitat de Moblesjoanimari.com .

7 . – Confidencialitat
En qualsevol cas, Moblesjoanimari.com tractarà les dades subministrades pels usuaris a través del lloc web amb la màxima confidencialitat. Així mateix, Moblesjoanimari.com tractarà aquestes dades d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.

CONTACTE

MOBLES JOAN I MARI S.L

Dpt. Att. al Client
Carrer Papa Joan XIII, 5-7 08788 Vilanova del Camí.
E-mail: joanimaricentral@hotmail.com
Tel. (+34) 93-805 50 72

El lloc web de www.moblesjoanimari.com pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per desenvolupar determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única fi de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.